Full-stack Web Developer

Շտապի՛ր ստանալ 20% զեղչ ամբողջ «Full-Stack Web Developer» դասընթացի համար: Դասընթացի ավարտից հետո դուք կունենաք 3 մասնագիտություն՝ — Front-end web d

Full-stack Web Developer

Շտապի՛ր ստանալ 20% զեղչ ամբողջ «Full-Stack Web Developer» դասընթացի համար:

Դասընթացի ավարտից հետո դուք կունենաք 3 մասնագիտություն՝
— Front-end web developer
— Back-end web developer
— Full stack web developer