SmartCode | WorkNet.am

SmartCode

Ծրագրավորման ուսուցման կենտրոն

SmartCode

SmartCode ընկերությունը իրականացնում է ծրագրավորման դասընթացներ, նպատակ ունենալով աշխատաշուկային հանձնել որակյալ մասնագետներ:

Աշխատանք

We are looking for a React.js coach with high communication skills and 3 years of experience in development. Required technical skills: ▪️ HTML5 / CSS3 / JavaScript ▪️ React.js / Redux If...

React JS Developer 360,000 ֏ Կես դրույք Արական, Իգական 23 - 50 տար․

We are looking for a Node.js coach with high communication skills and 3 years of experience in development. Required technical skills: ▪️ HTML5 / CSS3 /JavaScript ▪️ Node.js If you have d...

NodeJS Developer 360,000 ֏ Կես դրույք Արական, Իգական 23 - 50 տար․

We are looking for a JavaScript coach with high communication skills and 3 years of experience in development. Required technical skills: ▪️ HTML5 / CSS3 ▪️ JavaScript ▪️ JQuery If you ha...

JavaScript Developer 360,000 ֏ Կես դրույք Արական, Իգական 23 - 50 տար․

We are looking for a HTML5 / CSS3 coach with high communication skills and 3 years of experience in development. Required technical skills: ▪️ HTML5 ▪️ CSS3 ▪️ Less / Sass ▪️ Bootstrap If...

Web Developer 240,000 ֏ Կես դրույք Արական, Իգական 23 - 50 տար․

We are looking for a Java coach with high communication skills and 3 years of experience in development. Required technical skills: ▪️ Java ▪️ Android SDK ▪️ RESTful API If you have deep ...

Java Developer 360,000 ֏ Կես դրույք Արական, Իգական 23 - 50 տար․